تبلیغات در کتاب نمایشگاه

تبلیغات در کتاب نمایشگاه

ردیف

شرح

تعرفه (ریال)

1

داخل جلد

50/000/000

2

دو صفحه کنار هم داخل جلد

70/000/000

3

صفحه اول

35/000/000

4

صفحه 2، 3، 4، 5

25/000/000

5

پشت جلد

70/000/000

6

داخل پشت جلد

40/000/000

7

صفحه ماقبل آخر

30/000/000

8

صفحه داخلی

17/000/000

9

کارت نشان - پشت و رو

35/000/000

10

کارت نشان یک طرف

20/000/000

11

Header صفحات اطلاعات مشارکت کنندگان

20/000/000

12

Footer صفحات اطلاعات مشارکت کنندگان

20/000/000

13

صفحات ویژه‌ی مقوایی (فقط 5 صفحه)

25/000/000