قیمت واگذاری فضای غرفه

قیمت واگذاری فضای غرفه به ازای هر مترمربع

اولویت جانمایی با واریز وجه و تکمیل پرونده می باشد.
در صورت واریز وجه در طی 48 ساعت پس از  ثبت نام، تاریخ ثبت فرم شما به جای تاریخ واریز وجه معیار ارزیابی اولویت جانمایی شما قرار خواهد گرفت.

* سالنهای برگزاری 10-11-12-13 می باشد.

  سرپوشیده ریالی گرید B بدون تجهیزات 642.500 ريال
با تجهیزات 842.500 ريال
گرید C بدون تجهیزات 568.500 ريال
با تجهیزات 768.500 ريال
فضای باز ریالی   بدون تجهیزات 352.500 ريال
  با تجهیزات 552.500 ريال
سرپوشیده ارزی   بدون تجهیزات 175 یورو
  با تجهیزات 185 یورو
فضای باز ارزی   بدون تجهیزات 105 یورو
  با تجهیزات 115 ريال